വീക്ഷണം

veekshanam-91

If you enjoyed this post, please consider leaving a comment or subscribing to the RSS feed to have future articles delivered to your feed reader.
  • Anonymous

    ഈ ആനകളുടെ അവസാന മദം പൊട്ടല്‍ ആണ് ഇത്. സാംസ്കാരീക നേതാക്കള്‍ക്ക് ഉണര്‍ന്നിട്ടു അത് സാധ്യമല്ല. എന്നെയും താങ്കളെപ്പോലും ഉള്ള സംസ്കാരം സ്വല്പം കുറവുള്ളവര്‍ അത് നേടിയെടുക്കും.